Day: д.м.г

Завршена реконструкцијата атмосверскиот канал на улица “Вера Циривири”

Завршена реконструкцијата атмосверскиот канал на улица “Вера Циривири”

На спојот на улиците “Вера Циривири” и “Борка Талески извршена е реконструкција на постојниот атмосверски канал, кој ги одведува атмосверските води од населбата Рид до соодветен реципиент. Реконструкцијата на атмосверскиот канал се состоеше од бетонирање на обрушените и дотраени ѕидови и поставување на нови префабрикувани армирано бетонски плочи врз ѕидовите. Реконструкцијата опфати дваесет метри од […]

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.04.2020 ќе биде нормално. Вкупната произведена количина на вода е 210/с, од кои 165л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп: – Булевар „Г.Делчев“ – Републиканска […]