Водоснабдувањето на ден 15.10.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 253л/с, од кои 233л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 20л/с сопствени извори. Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните

Вонредно известување

Поради дефект на електричната инсталација на пумпната станицаело во c.Големо Коњари ќе има прекин во водоснабдувањето се до санирање на дефектот. Поради големината и комплексноста

Целосно е завршена реконструкцијата на канализационата линија на ул.”Киро Фетак”

ЈКП Водовод и канализација – Прилеп континуирано продолжува со реализацијата на проектите и инвестициите кои се однесуваат на  реконстукција на водоводната и канализационата мрежа, самостојно,

Целосно е завршена реконструкцијата на водоводната линија на ул.”Пане Талески”

ЈКП Водовод и канализација – Прилеп континуирано продолжува со реализацијата на проектите и инвестициите кои се однесуваат на  реконстукција на водоводната и канализационата мрежа, самостојно,

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ