Работни Активности

„Водовод и канализација“ Прилеп во рамките на тековните работни активности го заврши зацевувањето на каналот покрај основното училиште во с. Мажучиште при што поставена е

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 27.05.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 280л/с, од кои 220/с од Студенчица, 0л/с

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 26.05.2022 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.Вкупната произведена количина на вода е 294л/с, од кои 234/с од Студенчица, 0л/с

Работни Активности

ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп започна со работни активности асфалтирање на места каде се вршени реконструкции на водоводна и канализациона линија.Денес таква активност е извршена

Работни Активности

ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп во изминатиот период работеше на оспособување и враќање во функција на фонтаните во центарот на град Прилеп, а воедно и

250 л/с – СТУДЕНЧИЦА

30 л/с – СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ

0 л/с – БУНАРИ