Обрасци

Состојба на водомер

Состојбата на Вашиот водомер можете сами да ја проверите и да ни ја доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да ја донесете во просториите на ЈКП ВиК

Барање за приклучок во водоводна мрежа

Барањето за приклучок во водоводна мрежа можете да ни го доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да го донесете во просториите на ЈКП ВиК

Барање за приклучок во канализациона мрежа

Барањето за приклучок во канализациона мрежа можете да ни го доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да го донесете во просториите на ЈКП ВиК

Потребни документи за нов корисник

Листа на документи кои Ви се потребни за склучување на договор

Барање за промена на податоци

Барањето за промена на податоци можете да ни го доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да го донесете во просториите на ЈКП ВиК

Барање да не се пресметува и фактурира вода

Барањето за привремено да не се пресметува и фактурира вода можете да ни го доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да го донесете во просториите на ЈКП ВиК

Барање на исклучување од водоводна мрежа

Барањето за исклучување од водоводна мрежа можете да ни го доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да го донесете во просториите на ЈКП ВиК

Пријава на дефект

Пријавата на дефект можете да ни ја доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да ја донесете во просториите на ЈКП ВиК

Пријава за кражба на вода

Пријавата на кражба на вода можете да ни ја доставите на нашиот е-шалтер, e-mail vodovodpp@yahoo.com или да ја донесете во просториите на ЈКП ВиК