„Реконструкција на главен довод од Пашоски ливади до собирна шахта за град Прилеп”

Општина Прилеп заврши со реализација на првиот дел од II-та фаза на проектот за „Реконструкција на главен довод од Пашоски ливади до собирна шахта за град Прилеп“. Во оваа фаза беа инсталирани дополнителни 213 метри DN 300 мм дуктилни цевки, со што се изврши реконструкција на главниот довод до стационажа 3.253 метри 

Во текот на наредните денови ќе се продолжи со бетонските работи околу каптажата на изворот Пашоски Ливади.

Share on facebook
Сподели на Facebook