Технички сектор

Технички Сектор

Техничкиот сектор е носител на главните активности на претпријатието а тоа е снабдување на населението со вода и одведување на отпадните води (фекални и атмосферски). Работата на овој сектор е обемна и ги опфаќа сите технички активности на претпријатието. Овој сектор е поделен на следните одделенија:

  • Одделение за одржување и изградба на водоводи
  • Одделение за инвестиции
  • Одделение санитарна контрола
  • Одделение канализација
  • Одделение водомерна работилница