Директор

Генерален Директор на ЈКП „ Водовод и Канализација“ - Прилеп

г-дин Емил Јанески, дипл. економист, Магистер по безбедност