Директор

Генерален Директор на ЈКП „ Водовод и Канализација“ - Прилеп

г-дин Игор Гулабоски, дипл. инж. по Прехрамбена биотехнологија