Цени на услугите

Цената на услугата водоснабдување изнесува изнесува 27,13 ден/м3 + 5% ддв за физички лица и 45,33 ден/м3 + 5% ддв за правни лица

Цената на услугата собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 5,28 ден/м3 +5% ддв за сите корисници

Цената на услугата прочистување на отпадни води изнесува 17,35 ден/м3 +5% ддв за сите корисници