Документи

Документи

Обрасци

Обрасци кои се потребни за корисниците на услуги од ЈКП"Водовод и канализација" - Прилеп

Програми

Програми за работа на ЈКП"Водовод и канализација" - Прилеп

Годишни извештаи

Годишни извештаи за работата на ЈКП"Водовод и канализација" - Прилеп

Квартални извештаи

Квартални извештаи за работата на ЈКП"Водовод и канализација" - Прилеп

Закони

Закони кои се потребни за корисниците на услуги и ЈКП"Водовод и канализација" - Прилеп